सामाजिक विकास महाशाखा

कार्यविवरण

  • महिला हक सम्बन्धी प्रदेशस्तरको नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन नियमन।
  • लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्घि, सम्झौता र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, निरोधात्मक र संरक्षणात्मक उपाय र पुनस्र्थापन।
  • महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान।
  • लैंगिक उत्तरदायी बजेट र लैङ्गिक परीक्षण।
  • बाल बालिकाको हकहीत संरक्षण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन, अनुसन्धान, बालमैत्री शासकीय प्रबन्ध र सेवा प्रवाह, बाल उद्धार कोष व्यवस्थापन र बाल सुधार तथा पुनस्र्थापना।
  • प्रदेशस्तरमा जेष्ठ नागरीक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्त, बालबालिका र महिला सम्बन्धी कार्यहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन।
  • समाजकल्याण र संघसंस्था सम्बन्धी कार्यहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन।

 

यस महाशाखा अन्तर्गतका शाखाहरु

१. लैङ्गिक सशक्तिरण तथा मूलप्रवाहीकरण शाखा

२. बाल अधिकार तथा सामाजिक न्याय शाखा