सामाजिक विकास महाशाखा

कार्यविवरण

  • महिला हक सम्बन्धी प्रदेशस्तरको नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन नियमन।
  • लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्घि, सम्झौता र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, निरोधात्मक र संरक्षणात्मक उपाय र पुनस्र्थापन।
  • महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान।
  • लैंगिक उत्तरदायी बजेट र लैङ्गिक परीक्षण।
  • बाल बालिकाको हकहीत संरक्षण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन, अनुसन्धान, बालमैत्री शासकीय प्रबन्ध र सेवा प्रवाह, बाल उद्धार कोष व्यवस्थापन र बाल सुधार तथा पुनस्र्थापना।
  • प्रदेशस्तरमा जेष्ठ नागरीक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्त, बालबालिका र महिला सम्बन्धी कार्यहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन।
  • समाजकल्याण र संघसंस्था सम्बन्धी कार्यहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन।

 

यस महाशाखा अन्तर्गतका शाखाहरु

१. लैङ्गिक सशक्तिरण तथा मूलप्रवाहीकरण शाखा

२. बाल अधिकार तथा सामाजिक न्याय शाखा

सूचना अधिकारी

डा. पुष्पराज पौडेल

डा. पुष्पराज पौडेल
आयुर्वेद चिकित्सक
फोन नं.: ९८४९०२१२५३