शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा

कार्यविवरण

  • प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन।
  • शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमन।
  • प्रदेशस्तरमा पुस्ताकालय, संग्रहालय, अभिलेखालय सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन।
  • विज्ञान तथा प्रविधि विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरु।

यस महाशाखा अन्तर्गतका शाखाहरु

१. शैक्षिक योजना, तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान शाखा

२. प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा शाखा

सूचना अधिकारी

डा. पुष्पराज पौडेल

डा. पुष्पराज पौडेल
आयुर्वेद चिकित्सक
फोन नं.: ९८४९०२१२५३