स्वयंसेवकहरुको छोटो सूची तथा अन्तर्वार्ताको सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना