मिति २०७७/१०/२३ मा प्रकाशित खुला कविता प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना परिमार्जन गरिएको बारे।