अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि अनुसन्धान प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना