स्वास्थ्य निर्देशनालयको स्वास्थ्य संस्था अनुमति सम्बन्धी सूचना