साझेदारीमा विद्यालय खेलकुद संरचना मर्मत संभार तथा निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा।