सामाजिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मार्गदर्शन, २०७७