सामाजिक संस्थाहरुको प्रदेश स्तरमा अभिलेख व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि निवेदन साथ कागजात पेश गर्ने बारेको सूचना।