खेलकुद संरचनाको पूर्वाधार निर्माण साझेदारी कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

सूचना अधिकारी

डा. पुष्पराज पौडेल

डा. पुष्पराज पौडेल
आयुर्वेद चिकित्सक
फोन नं.: ९८४९०२१२५३