युवा, खेलकुद, भाषा तथा लिपिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मार्गदर्शन २०७७