COVID-19 को व्यवस्थापन सामाग्री (VTM, RNA Extraction and PCR kits) खरिद सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

सूचना अधिकारी

डा. पुष्पराज पौडेल

डा. पुष्पराज पौडेल
आयुर्वेद चिकित्सक
फोन नं.: ९८४९०२१२५३