COVID-19 को व्यवस्थापन सामाग्री (VTM, RNA Extraction and PCR kits) खरिद सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना