प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ (मस्यौदा) सम्बन्धमा प्रदेशस्तरीय परामर्श गोष्ठी