सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अनुदान माग गर्ने बारे सूचना।