उत्कृष्ट खेलाडी प्रोत्साहनका लागि निवेदन पेश गर्ने सूचना प्रष्ट्याइको सम्बन्धमा