उच्च शिक्षा महाशाखा

कार्यविवरण

  • प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन।
  • शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमन।
  • प्रदेशस्तरमा पुस्ताकालय, संग्रहालय, अभिलेखालय सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन।
  • विज्ञान तथा प्रविधि विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरु।

यस महाशाखा अन्तर्गतका शाखाहरु

१. उच्च शिक्षा शाखा

२. विशेष शिक्षा शाखा

सूचना अधिकारी

डा. पुष्पराज पौडेल

डा. पुष्पराज पौडेल
आयुर्वेद चिकित्सक
फोन नं.: ९८४९०२१२५३