अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

सूचना अधिकारी

लक्ष्मण भण्डारी

लक्ष्मण भण्डारी
कानून अधिकृत
फोन नं.: ९८५११९५१५४