प्रस्तावमा आधारित नयाँ तथा संचालनमा आएका प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालयहरुलाई सहयोग निर्देशिका, २०७६

सूचना अधिकारी

लक्ष्मण भण्डारी

लक्ष्मण भण्डारी
कानून अधिकृत
फोन नं.: ९८५११९५१५४