बर्थिङ सेन्टरका लागि आबश्यक पर्ने उपकरणहरु खरिदको सूचना