संग्रहालयलाई सम्झौताका लागि आउने बारेको सूचना ।

सूचना अधिकारी

लक्ष्मण भण्डारी

लक्ष्मण भण्डारी
कानून अधिकृत
फोन नं.: ९८५११९५१५४